Seuran säännöt

 

HOLLOLAN URHEILIJAT -46 ry                            SÄÄNNÖT (4.6.2001)                          1(8)

 

 

 

I                     Nimi, kotipaikka, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli

 

                                                                                                             1 §

 

                      Yhdistyksen nimi on Hollolan Urheilijat -46 ry

                      Yhdistyksen kotipaikka on Hollola

                      Yhdistys on perustettu joulukuun 28. päivänä 1946 ja siitä käytetään

                      näissä säännöissä nimitystä seura.

                      Seuran kieli on suomi.

 

II                    Seuran tarkoitus

                                                                                              2 §

 

                      Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta toiminta-alueellaan siten,

                      että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa-, tai huippu-

                      urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

 

III                   Tarkoituksen toteuttaminen

 

                                                                                                    3 §

 

                      Tarkoitustaan seura toteuttaa:

 1. Tarjoamalla jäsenilleen
  • kilpailutoimintaa
  • koulutustoimintaa
  • valmennus- ja harjoitustoimintaa
  • nuorisotoimintaa
  • tiedotus- ja suhdetoimintaa
  • valistus- ja kasvatustoimintaa
  • kuntoliikuntaa sekä
  • muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.
 2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja –välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen sekä muiden edellytysten luomiseen.                                                                                                                                                                                                                                       
 3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

Toimintaansa seura tukee:

 1. Ottamalla vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.
 2. Hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaen ravitsemusliikettä yhdessä toimipaikassa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteita.

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

 

                                                                                       4 §

 

Seura on Suomen Liikunta ja Urheilu r.y:n jäsen. Lisäksi seura voi olla alueensa etujärjestön jäsen ja jaostot voivat olla lajiliittojensa jäseniä.

Seura noudattaa piirin ja ao. jäsenliittojen sääntöjä ja määräyksiä.

Suomen Liikunta ja Urheilu rekisteröidystä yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä lyhennystä SLU.

 

IV                  Seuran jäsenet

 

                                                                                               5 §

 

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu maksamaan jäsenmaksunsa ja noudattamaan seuran, SLU:n, piirin ja lajiliittojen sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- muttei äänioikeutta seuran kokouksissa.

 Seura pitää yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa.

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                       6 §

 

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

 

                                                                                       7 §

 

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka

 • laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen
 • toimii seuran sääntöjen vastaisesti
 • rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti
 • toimii seuran ja SLU:n, piirin tai lajiliittojen tarkoitusperien vastaisesti.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava kirjallisesti seuran johtokunnalle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuunottamatta. Johtokunnan on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellämainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen erotetuksi seurasta vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

 

V                   Liittymis- ja jäsenmaksut

                                                                                            8 §

  Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannatusjäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain.  Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä mitään maksuja.

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos

 • hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 25 vuotta tai
 • on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.

   

VI                  Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

 

                                                                                          9 §

 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis- huhtikuussa ja syyskokous loka- marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrittää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä.

 

                                                                                       10 §

 

Kevätkokouksessa käsitellään:

 

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokoukselle
  1. puheenjohtaja
  2. sihteeri
  3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  4. ääntenlaskijat.
 3. Todetaan
  1. läsnäolijat
  2. äänioikeutetut jäsenet.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
 7. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat muut asiat yhdistyslain 24 §:n määräysten mukaisesti.
 8. Kokouksen päättäminen.

 

Syyskokouksessa käsitellään:

 

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokoukselle
  1. puheenjohtaja
  2. sihteeri
  3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  4. ääntenlaskijat.
 3. Todetaan
  1. läsnäolijat
  2. äänioikeutetut jäsenet.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimintakautena.
 6. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi
  1. toimintasuunnitelma
  2. talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten.
 7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysivaltaisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi.
 8. Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärä, joka on vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10).
 9. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan erovuorossa olevien jäsenten tilalle uudet vähentäen tai lisäten johtokunnan jäsenten määrää, siten että 8. kohdassa päätetty jäsenten lukumäärä toteutuu.
 10.  Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.
 11.  Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat henkilöt.
 12.  Vahvistetaan liitymis-, jäsen-, ja kannatusjäsenmaksujen suuruus.
 13.  Valitaan edustajat SLU:n, piirin ja jäsenliittojen vuosi- ym. kokouksiin tai valtuutetaan johtokunta suorittamaan valinnat.
 14.  Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat asiat yhdistyslain 24 §:n määräysten mukaisesti.
 15.  Kokouksen päättäminen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      11 §

 

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun seurakokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koollekutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellämainitulla tavalla esityksen.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                       12 §

Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava ja valittujen tarkastajien tarkistettava.

Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti seuraavassa kokouksessa.

 

                                                                                       13 §

 

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä.

Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannattavia yhteisöjäseniä lukuunottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

 

VII                 Seuran hallinto

 

                                                                                      14 §

 

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa, hänen jäljelläolevaksi toimintakaudekseen toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet johtokunnan jäsenistä ovat saapuvilla.                                                                             

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:

 1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
 2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
 3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.
 4. Vahvistaa tehtäväjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.
 5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
 6. Vastaa SLU:n, piirin ja lajiliittojen sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.
 7. Vastaa seuran kokousten antamista velvoitteista.
 8. Pitää jäsenluetteloa.
 9. Hoitaa seuran taloutta.
 10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
 11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
 12. Valita sekä tarvittaesa erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
 13. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
 14. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
 15. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

 

15 §

 

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

 

                                                                                    16 §

 

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai jonkun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimen kirjoittajien on oltava täysivaltaisia.

                                                                                                                                                                                                                                                                   

VIII                Muita määräyksiä

 

                                                                                      17 §

 

Alaosastot toimivat taloudellisesti itsenäisesti ja saavat toimeenpanna jäsenkilpailuja ja huvitilaisuuksia ilman seuran lupaa.

 

                                                                                       18 §

 

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä, on päätöksen saatava läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan ääntenenemmistön kannatus kahdessa peräkkäisessä vähintään yhden kuukauden välein pidettävässä kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

 

                                                                                       19 §

 

Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja kokouksessa läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä on vähintään kolmen neljäsosan kannatettava sitä kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden välein pidettävässä kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

 

                                                                                       20 §

 

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehenä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.                                                             

 

                                                                                       21 §

 

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.

 

                                                                                       22 §

 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.